De aankoop van een foto gaat gepaard met een licentie-overeenkomst voor het gebruik van de foto. Tenzij anders
overeengekomen, houdt dit in dat het gebruik van de foto beperkt is tot het gebruik binnen de privé-sfeer en uitsluitend voor persoonlijke doeleinden.

Voor commerciële doeleinden dient een uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de fotograaf overeen gekomen te worden, met een daarbij passende vergoeding. Met de overdracht van beeldmateriaal, ongeacht in welke vorm, wordt geen afstand gedaan van het auteursrecht.


Het publiceren van foto’s is in den beginsel niet toegestaan en foto’s mogen niet aan derden worden aangeboden. Wanneer u digitale foto’s wilt plaatsen op uw website of op een forum (vanzelfsprekend zonder commerciële doeleinden), is dit enkel toegestaan in ongewijzigde vorm na toestemming van de fotograaf en met een duidelijke vermelding in de vorm van “fotografie:

do-fotowerken.nl of het logo van Do Fotowerken”.

GEBRUIKSOVEREENKOMST

AUTEURSRECHT EN PORTRETRECHT VOLGENS DE NEDERLANDSE WET

Op alle rechtsbetrekkingen van Do Fotowerken zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 78/2010. Een compleet overzicht Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie vindt u op www.fotografenfederatie.nl. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

​De fotograaf is ten alle tijden de rechthebbende over het door hem gemaakte materiaal, ongeacht of dit in opdracht is gemaakt of niet. Het beeldmateriaal blijft eigendom van de fotograaf, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele vermeldingen van het eigendom (zoals een watermerk) is niet noodzakelijk om aanspraak te kunnen maken op het auteursrecht. Het auteursrecht is van kracht zolang de maker leeft en blijft tot zeventig jaar na zijn dood in handen van zijn erfgenamen.Het auteursrecht geeft de rechthebbende het exclusieve recht om het werk te gebruiken en te vermenigvuldigen naar eigen inzicht. Het werk kan ten alle tijden door de rechthebbende gebruikt worden ter promotie van zijn werk, al dan niet voor commerciële doeleinden.

Het portretrecht is alleen van kracht bij beeldmateriaal dat in opdracht is gemaakt. In tegenstelling tot mensen hebben dieren volgens de Nederlandse wet geen portretrecht. Dit betekent dat foto’s van uw hond, paard of ander dier door de fotograaf gepubliceerd mogen worden.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Do Fotowerken

bruiloftfotograaf